دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-230 

مقاله پژوهشی

1. بررسی نهاد حکر در قانون مدنی افغانستان

صفحه 9-22

ابوذر احمدی؛ امیرحمزه سالارزایی؛ سیدعلی خزائی


5. بازنمایی مرگ در آیین بودایی

صفحه 87-108

جهانگیر جهانگیری؛ آرش موسوی


6. بررسی مردم شناختی آیین های ازدواج در ایران و هند

صفحه 109-128

عبدالرسول حسنی فر؛ نور محمد ناظریان؛ محمد مهدی توسلی


7. بررسی مناسبات بینامتنی اشعار اقبال لاهوری و قرآن

صفحه 129-146

حسین خاکپور؛ زهرا نیکونژاد؛ ولی الله حسومی


11. « فرشِ جنگ، فریادِ بلندِ اعتراض با زبانِ تصویر »

صفحه 211-234

محسن کیهان پور؛ ابوالقاسم نعمت شهر بابکی


13. امکان‌سنجی همگرایی ایران - پاکستان

صفحه 255-276

حمیدرضا محمدی؛ ابراهیم احمدی