دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 7-185 (سال ششم، شماره هجدهم، بهار1393 ) 

مقاله پژوهشی

1. منشأ آفرینش و جایگاه انسان در شعر بیدل دهلوی

صفحه 7-28

حجت اله جوانی؛ سمیه خادمی


3. بررسی ارث زن در قانون و عرف ایران و هندوستان

صفحه 49-70

امیر حمزه سالارزایی؛ مینا صابردوست


7. کشمیر و زبان فارسی

صفحه 139-160

فاطمه وظیفه دان ملاشاهی