دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، شهریور 1393، صفحه 7-174 (سال ششم، شماره نوزدهم، تابستان1393 ) 

مقاله پژوهشی

زمینه‌های پیدایش حکومت ویجیانگر در جنوب هند

صفحه 7-26

صدیقه ابریشم کار؛ هادی عالم زاده