دوره و شماره: دوره 12، شماره 38، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-276 

مقاله پژوهشی

1. عبدالماجد دریابادی و ویژگی‌های تفسیر او

صفحه 9-28

محمد بزرگزاده؛ مهرناز گلی


7. بررسی عناصر داستانی در منظومۀ عصمت نامۀ کلانوری

صفحه 127-146

زهره طهرانی پور؛ حسن بساک؛ رضا اشرف زاده