دوره و شماره: دوره 12، شماره 39، پاییز و زمستان 1399، صفحه 9-303 
7. بررسی نمودهای رمانتیسم درشهرآشوب های امیرخسرو دهلوی

صفحه 151-168

مصطفی شمس الدینی؛ محمدامیر مشهدی؛ عبدالله واثق عباسی


12. تربیت انسان از دیدگاه رابیندرانات تاگور

صفحه 243-262

محمد نعمانی؛ مسعود خنجرخانی؛ ابو سعید داورپناه