دوره و شماره: دوره 13، شماره 40، فروردین 1400، صفحه 9-249 (بهار و تابستان1400) 
مطالعه ماهوی دارا شدن بلاجهت در نظام حقوقی ایران و هندوستان

صفحه 83-102

عارف بشیری؛ محمد محسنی دهکلانی؛ عبدالحسین رضائی راد


بازتاب ادب تعلیمی در شعر غنی کشمیری و شاپور تهرانی

صفحه 103-120

احمد بومری؛ عبدالله واثق عباسی؛ محمد امیر مشهدی


رویکردهای عرفانی فیضی فیاضی

صفحه 159-178

سیدعلی روحانی؛ سید محمد راستگو؛ علیرضا فولادی؛ رضا شجری؛ محمدمصطفی رسالت پناهی